Κατανομές

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα μάθουν για διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές ενός πειράματος τύχης καθώς και τι είναι οι συναρτήσεις πιθανότητας (σ.π.), πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) και η αθροιστική συνάρτηση κατανομής (α.σ.κ.) μιας τυχαίας μεταβλητής. Τέλος θα διδαχθούν ειδικές κατανομές πιθανότητας όπως η διωνυμική κατανομή, η κατανομή Poisson και η κανονική κατανομή, οι οποίες μοντελοποιούν συγκεκριμένους τύπους προβλημάτων.
βαθμός δυσκολίας 3/5

Επικοινωνία